Πολιτική κατά της διαφθοράς

1 Σκοπός της οδηγίας

Η φήμη της Megatron GmbH βασίζεται στην εμπιστοσύνη που έχουν οι πελάτες, οι επιχειρηματικοί εταίροι, οι αρχές, τα μέσα ενημέρωσης, η κοινή γνώμη, οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοι στην ειλικρίνεια μας και τη συμμόρφωσή μας με το νόμο. ²Οποιαδήποτε μορφή διαφθοράς σε σχέση με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Εκτός από τη σημαντική απώλεια φήμης, αυτές μπορεί να είναι ποινικές κυρώσεις, υψηλά πρόστιμα κατά της Megatron GmbH, των εμπλεκόμενων υπαλλήλων και των υπεύθυνων διευθυντών, ανάκληση επίσημων αδειών, αποκλεισμός από αναθέσεις συμβάσεων ή καταλόγους προμηθευτών και αφαίρεση των πρόσθετων εσόδων λόγω διεφθαρμένης συμπεριφοράς.

Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι η πρόληψη της διαφθοράς σε σχέση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Megatron GmbH. Στόχος είναι η αποχή από κάθε μορφή διαφθοράς, η παρέμβαση εναντίον της και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη της διαφθοράς σε σχέση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Megatron GmbH. Αυτό περιλαμβάνει επίσης όλες τις ενέργειες που θα μπορούσαν να δώσουν την εντύπωση διαφθοράς σε τρίτους.

Η Megatron GmbH διασφαλίζει ότι κανένα άτομο δεν θα απολύθει, θα μεταφερθεί σε θέση χαμηλής αξίας, θα ανασταλεί, απειληθεί, παρενοχληθεί ή υποστεί διακρίσεις με οποιονδήποτε τρόπο ως αποτέλεσμα της συμμόρφωσης με αυτήν την πολιτική, ακόμη και αν η συμμόρφωση με αυτήν την πολιτική έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια μιας επιχείρησης ή άλλες επιχειρηματικές επιζήμιες συνέπειες.

Αντίθετα, θα θέλαμε να σας ενθαρρύνουμε να αναφέρετε τυχόν εντοπισμένες ή ύποπτες παραβιάσεις αυτής της πολιτικής στο info@megatron-ps.de με το όνομά σας ή μέσω του κέντρου ανώνυμης αναφοράς μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιβληθούν κυρώσεις οποιουδήποτε είδους στον δημοσιογράφο καλή τη πίστη.

 

2 Πεδίο εφαρμογής

Αυτή η πολιτική κατά της διαφθοράς ισχύει για την Megatron GmbH. Πρέπει να τηρείται από όλους τους υπαλλήλους, διευθύνοντες συμβούλους, άλλα στελέχη, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους των επιχειρηματικών μας εταίρων (πελάτες, προμηθευτές, κατασκευαστές, συνεργάτες συνεργασίας, παρόχους υπηρεσιών κ.λπ.).

 

3 Νομικοί κανόνες για την καταπολέμηση της διαφθοράς

3.1 H διαφθορά είναι η άμεση ή έμμεση χορήγηση, απαίτηση, ενθάρρυνση, αποδοχή και υπόσχεση οφελών σε υπαλλήλους ή αντιπροσώπους υφιστάμενων ή μελλοντικών επιχειρηματικών εταίρων, σε δημόσιους λειτουργούς ή ισοδύναμα πρόσωπα (δημόσιοι λειτουργοί) προκειμένου να αποκτήσουν αδικαιολόγητα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα ή να παρακινήσουν έναν υπεύθυνο λήψης αποφάσεων να παραβιάσει τα επαγγελματικά του καθήκοντα.

Τέτοια παραδείγματα αδικαιολόγητων επιχειρηματικών οφελών περιλαμβάνουν:

 • τοποθέτηση παραγγελίας παρά την υψηλότερη τιμή ή την κατώτερη ποιότητα,
 • ευνοϊκή μεταχείριση παρά τους ίδιους όρους με τους ανταγωνιστές, ή
 • προτίμηση παράδοσης (συνθήκες, προθεσμίες, ποσότητες).

 

Τα υπό όρους πλεονεκτήματα, όπως οι εκπτώσεις και οι επιστροφές, τα οποία έχουν συμφωνηθεί επίσημα και τεκμηριωθεί με τον αντισυμβαλλόμενο, δεν αποτελούν παράνομα πλεονεκτήματα.
Κατά γενικό κανόνα, η ποινική ευθύνη για δωροδοκία δεν προϋποθέτει την πραγματική παροχή ή λήψη απαγορευμένων παροχών. Αντίθετα, ακόμη και η προσφορά ή η υπόσχεση ή η ενθάρρυνση ή η απαίτηση παροχών για μη εξουσιοδοτημένο σκοπό τιμωρείται.

3.2 Υπάρχουν διάφοροι νομικοί κανόνες κατά της διαφθοράς σε όλο τον κόσμο. Η Megatron GmbH το αντιλαμβάνεται αυτό ως ελάχιστο πρότυπο στον αντίστοιχο τομέα εφαρμογής της. Οι πιο εκτεταμένες εσωτερικές απαιτήσεις, για παράδειγμα από αυτήν την οδηγία, έχουν πάντα προτεραιότητα.

Στη Γερμανία, οι κανόνες για την καταπολέμηση της διαφθοράς υπάρχουν, για παράδειγμα, στο

 • Άρθρο 299 του γερμανικού ποινικού κώδικα (δωροδοκία και δωροδοκία σε επιχειρηματικές συναλλαγές)
 • Άρθρο 331 του Ποινικού Κώδικα (αποδοχή πλεονεκτημάτων από δημόσιους υπαλλήλους),
 • Άρθρο 332 του γερμανικού ποινικού κώδικα (δωροδοκία δημοσίων υπαλλήλων),
 • Άρθρο 333 του Ποινικού Κώδικα (χορήγηση πλεονεκτημάτων σε δημόσιους υπαλλήλους),
 • Άρθρο 334 του Ποινικού Κώδικα (δωροδοκία δημοσίων λειτουργών),
 • Άρθρο 261 του γερμανικού ποινικού κώδικα (νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες)
 • 266 StGB (απιστία)

 

Επιπλέον, υπάρχουν κανονισμοί σχετικά με τις υποχρεώσεις εταιρικής δέουσας επιμέλειας από τον νόμο περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τον φορολογικό κώδικα και τις φορολογικές απαιτήσεις για τα κατάλληλα τιμολόγια.

Επίσης σημαντικές για τη Megatron GmbH και, ως εκ τούτου, πρέπει να σημειωθούν είναι:

 • ο νόμος περί πρακτικών διαφθοράς στο εξωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών του 1977 (FCPA) – επειδή η δικαιοδοσία των ΗΠΑ δεν περιορίζεται στην επικράτεια των ΗΠΑ όταν πρόκειται για συναλλαγές που επηρεάζουν τα ανταγωνιστικά συμφέροντα των ΗΠΑ, χρησιμοποιούν το δολάριο ΗΠΑ ως νόμισμα συναλλαγών, έχουν πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή πολιτών ή μόνιμων κατοίκων των ΗΠΑ ή έχουν άλλες σχέσεις με τις ΗΠΑ, όπως συμμετοχές επενδυτών των ΗΠΑ.
 • ο νόμος περί δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου του 2010 – εάν μια γερμανική εταιρεία ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να υπόκειται σε δίωξη στο Ηνωμένο Βασίλειο εάν είναι υπεύθυνη για δωροδοκία από το εξωτερικό λόγω «στενών δεσμών» με το Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμη και αν ο πραγματικός τόπος του εγκλήματος δεν βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο ή καμία βρετανική μονάδα της γερμανικής εταιρείας ή οι υπάλληλοί της δεν συμμετείχαν στη δωροδοκία.

 

4.1 Αρχές για εκδηλώσεις και επαγγελματικά γεύματα

Για εκδηλώσεις ή επαγγελματικά γεύματα που διοργανώνονται από επιχειρηματικούς εταίρους ή από την Megatron GmbH, ισχύουν καταρχήν τα ακόλουθα:

 • Ο διοργανωτής πρέπει να εκπροσωπείται στην εκδήλωση ή στο ίδιο το επαγγελματικό δείπνο, με ουσιαστικά θέματα ή με την παρουσία εκπροσώπου.
 • Οι προσκλήσεις μπορούν να αποστέλλονται μόνο σε επαγγελματικές διευθύνσεις και ποτέ σε ιδιωτικές διευθύνσεις.
 • Κατ’ αρχήν, τα μέλη της οικογένειας δεν μπορούν να προσκληθούν.
 • Επί του παρόντος, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις με τον επιχειρηματικό εταίρο· Προς το παρόν δεν επιτρέπεται να συμμετάσχετε σε διαγωνισμό του συναλλασσόμενου.
 • Στην καλύτερη περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει ένα μικρό πρόγραμμα υποστήριξης που υπερβαίνει τη διδασκαλία θεμάτων πληροφορικής. Τα καθαρά “διασκεδαστικά γεγονότα” πρέπει να αποφεύγονται.
 • Δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου αξίας των € 100,00 (συμπ. ΦΠΑ) ανά εκδήλωση ή επαγγελματικό γεύμα.
 • Ο προσκεκλημένος δεν μπορεί να καλύψει τυχόν έξοδα ταξιδιού και ξενοδοχείου πέραν των πραγματικών εξόδων της εκδήλωσης (εγκαταστάσεις, φαγητό).
 • Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ή του επαγγελματικού γεύματος, δεν επιτρέπεται η διανομή δώρων που υπερβαίνουν τα διαφημιστικά είδη χαμηλής αξίας.

 

4.2 Δώρα σε εργαζόμενους ή επιχειρηματικούς εταίρους από τον ιδιωτικό τομέα

Η χορήγηση δώρων σε υπαλλήλους της Megatron GmbH από επιχειρηματικούς εταίρους ή σε επιχειρηματικούς εταίρους από τον ιδιωτικό τομέα επιτρέπεται εάν η αξία είναι μικρότερη από 40,00 (συμπ. ΦΠΑ). Τα δώρα πρέπει πάντα να αποστέλλονται στη διεύθυνση της επιχείρησης και δεν πρέπει να έχουν τη μορφή μετρητών ή κουπονιών.

 

4.3 Ειδική ρύθμιση για δωρεές σε δημόσιους λειτουργούς

Για τους δημόσιους λειτουργούς ή τα εξομοιούμενα προς αυτά πρόσωπα, κέρδος από την εκτέλεση της υπηρεσίας το οποίο δεν επιτρέπεται από τους επίσημους κανονισμούς μπορεί να τιμωρείται από τον νόμο, ακόμη και αν με αυτό δεν αποκτά κάποιο πλεονεκτήματα ή ο υπάλληλος δεν παρακινείται να παραβεί τα επίσημα καθήκοντά του. Το ίδιο ισχύει εάν ο δημόσιος λειτουργός παρακινείται μόνο από το παράνομο πλεονέκτημα για να εκτελεί σωστά τα επίσημα καθήκοντά του, όπως συμβαίνει με τις λεγόμενες δωροδοκίες («πληρωμές διευκόλυνσης»). Τα πρόσωπα που εκτελούν καθήκοντα δημόσιας διοίκησης για λογαριασμό αρχής ή άλλου φορέα ή που έχουν επίσημα υποχρεωθεί να συμμορφώνονται με τον νόμο (π.χ. μηχανικοί δοκιμών, υπάλληλοι δημοτικών ή κρατικών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, εταιρειών υγείας ή υποδομών σε διευθυντική θέση, υπάλληλοι ταμιευτηρίων ή κρατικών τραπεζών σε διευθυντική θέση) αντιμετωπίζονται ως δημόσιοι λειτουργοί.

Τα πρόσωπα που εκτελούν καθήκοντα δημόσιας διοίκησης για λογαριασμό αρχής ή άλλου φορέα ή που έχουν επίσημα υποχρεωθεί να συμμορφώνονται με τον νόμο (π.χ. μηχανικοί δοκιμών, υπάλληλοι δημοτικών ή κρατικών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, εταιρειών υγείας ή υποδομών σε διευθυντική θέση, υπάλληλοι ταμιευτηρίων ή κρατικών τραπεζών σε διευθυντική θέση) αντιμετωπίζονται ως δημόσιοι λειτουργοί.

 

5 Συναφείς πράξεις προετοιμασίας και εξαπάτησης

Κατά κανόνα, οι πράξεις διαφθοράς πραγματοποιούνται σε συγκεκαλυμμένη μορφή, από μέσα που δεν υπόκεινται σε κατάλληλο οικονομικό έλεγχο εντός της εταιρείας (τα λεγόμενα «μαύρα κεφάλαια») και με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η εμφάνιση νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον έξω κόσμο. Ως εκ τούτου, η διαφθορά συνδέεται συχνά με άλλα εγκλήματα, όπως η φοροδιαφυγή (πλαστά τιμολόγια ως λειτουργικές δαπάνες), η υπεξαίρεση (επένδυση ή ανοχή μαύρου χρήματος), η απάτη (πλαστά τιμολόγια), η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (πληρωμές σε ψευδείς διευθύνσεις, εικονικές εταιρείες ή εικονικά τιμολόγια) ή η προδοσία εμπορικών απορρήτων (προνομιακές πληροφορίες σε καταστάσεις προσφοράς).

Συνεπώς, οι συμπεριφορές που απαγορεύονται από την παρούσα οδηγία και οι απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας για την πρόληψη της δωροδοκίας που απαιτούνται από την παρούσα οδηγία εκτείνονται όχι μόνο στα άμεσα μέτρα για τη χορήγηση ή την προώθηση πλεονεκτήματος, αλλά και στις συναφείς προπαρασκευαστικές και δόλιες πράξεις στους τομείς της λογιστικής, της διαχείρισης πληρωτέων λογαριασμών, του υπολογισμού του περιθωρίου κέρδους, της αγοράς, της προετοιμασίας προσφορών μέσω διαγωνισμού ή του σχεδιασμού συμβάσεων ή έργων.

 

6 Συνεισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς, χορηγίες

Το πρόσωπο-στόχος της διαφθοράς δεν χρειάζεται να λάβει το πλεονέκτημα άμεσα ο ίδιος. Τα οφέλη που ρέουν σε τρίτους, αλλά είναι σημαντικά για το άτομο-στόχο, μπορούν επίσης να τιμωρηθούν από το νόμο. Παραδείγματα περιλαμβάνουν δωρεά σε αθλητικό σύλλογο ή φιλανθρωπικό οργανισμό ή πολιτιστικό ίδρυμα σύμφωνα με τις ιδέες και τα οφέλη του ατόμου-στόχου προς ή προς όφελος των μελών της οικογένειας.

Ως εκ τούτου, ισχύουν τα ακόλουθα για την Megatron GmbH: Μόνο ο διευθύνων σύμβουλος της Megatron GmbH αποφασίζει για συνεισφορές σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και χορηγίες. Αυτό ισχύει και προς τις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή για δωρεές και χορηγίες από την Megatron GmbH καθώς και για δωρεές και χορηγίες από έναν επιχειρηματικό εταίρο για λογαριασμό της Megatron GmbH.

 

7 Προμηθευτές και σύμβουλοι

Οι προμηθευτές και οι σύμβουλοι πρέπει πάντα να επιλέγονται μετά από προσεκτική εξέταση, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 • Έχει προτείνει ο πελάτης και επιμένει στη δέσμευση του μελλοντικού επιχειρηματικού εταίρου για την υποστήριξη των προβλεπόμενων συναλλαγών;
 • Ορίζεται σαφώς και εκτενώς η οφειλόμενη υπηρεσία;
 • Είναι ο μελλοντικός επιχειρηματικός εταίρος σε θέση να παρέχει την επιθυμητή υπηρεσία;
 • Η προβλεπόμενη αμοιβή συνηθίζεται στην αγορά;
 • Χορηγείται αμοιβή αμιγώς εξαρτώμενη από την απόδοση;
 • Είναι διαθέσιμες όλες οι εγγραφές, άδειες ή άδειες για την παροχή υπηρεσιών;
 • Βρίσκεται η χώρα κατοικίας ή δραστηριότητας του μελλοντικού επιχειρηματικού εταίρου σε χώρα διαφθοράς υψηλού κινδύνου; https://www.transparency.de/cpi/
 • Είναι πιθανό οι δημόσιοι λειτουργοί ή τα οικεία τους πρόσωπα να συμμετέχουν στη σκοπούμενη επιχείρηση;
 • Συμμετέχουν η διοίκηση, οι ιδιοκτήτες ή οι ανώτεροι υπάλληλοι στον μελλοντικό επιχειρηματικό εταίρο;
 • Περιλαμβάνεται ο μελλοντικός επιχειρηματικός εταίρος (συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης, του ιδιοκτήτη ή της χώρας της έδρας της εταιρείας) σε καταλόγους κυρώσεων, τρομοκρατίας ή/και εμπάργκο;
 • Έχει αποδεχθεί ο μελλοντικός επιχειρηματικός εταίρος τον Κώδικα Δεοντολογίας ή έχει τους δικούς του, ισοδύναμους κανόνες συμμόρφωσης, τους οποίους συμφωνεί να αναθεωρήσει από τη Megatron GmbH;

 

8 Λογιστική

Μια σημαντική προϋπόθεση για την πρόληψη της διαφθοράς είναι ένα λογιστικό σύστημα που μπορεί να καταγράφει με ακρίβεια και πληρότητα όλες τις πληρωμές που πραγματοποιούνται και λαμβάνονται από την εταιρεία, ώστε να μπορούν να κατανεμηθούν σε λογαριασμούς εξόδων ή εσόδων.

Εξίσου σημαντική είναι η διαχείριση πληρωτέων λογαριασμών,

 • η οποία επιτρέπει μόνο πληρωμές σε πιστωτές που έχουν δεόντως συμπεριληφθεί στο κύριο αρχείο δεδομένων και περιλαμβάνει ιδιαίτερα ριψοκίνδυνες πληρωμές, όπως πληρωμές σε εταιρείες επιστολών σε υπεράκτια κέντρα ή σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε τρίτη χώρα, και
 • η οποία διασφαλίζει ότι εξοφλούνται μόνο τα τιμολόγια που πληρούν τις απαιτήσεις φορολογικής διαφάνειας, ιδίως:
  • πλήρες όνομα και διεύθυνση του εκδότη και του παραλήπτη,
  • Ημερομηνία, αύξων αριθμός τιμολογίου
  • ειδική περιγραφή της ποσότητας και του είδους των παραδιδόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών (περιγραφή κατανοητή από τρίτους: γενικοί όροι όπως “υπηρεσίες”, “συμβουλές” είναι υπερβολικά ασαφείς),
  • τον χρόνο ή την περίοδο παράδοσης.
  • Για τις εντολές μεταβίβασης, ισχύουν τα ακόλουθα: Αναφορά στο τιμολόγιο που αναφέρει τον εκδότη του τιμολογίου, τον αριθμό τιμολογίου, τον σκοπό του τιμολογίου και τον δικαιούχο.

Η λογιστική, η διαχείριση πληρωτέων λογαριασμών και οι πράξεις πληρωμών προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη επιρροή βάσει σαφούς κατανομής ευθυνών με τη βοήθεια του διαχωρισμού καθηκόντων, της αρχής του διπλού ελέγχου και της πειθαρχίας κωδικού πρόσβασης.

 

9 Λογοδοσία, κατάρτιση

9.1 Στο πλαίσιο των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, κάθε διευθυντής έχει την πρωταρχική ευθύνη ως «πρώτη γραμμή άμυνας» για την πρόληψη δραστηριοτήτων διαφθοράς, τη διερεύνηση όλων των ενδείξεων πιθανής διαφθοράς, την άμεση αναφορά τους στον υπεύθυνο συμμόρφωσης και τη διασφάλιση στο μέγιστο των δυνατοτήτων του ότι τηρούνται ή εισάγονται οι διαδικασίες για την πρόληψη των συνθηκών διαφθοράς.

Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποστηρίζει, συμβουλεύει και ελέγχει τους υπαλλήλους κατά την εκτέλεση αυτής της ευθύνης με επαγγελματική τεχνογνωσία, καθορισμό προτύπων, συμβουλευτική, εκπαίδευση και δραστηριότητες διαχείρισης υποθέσεων. Εάν, κατά τη γνώμη του, είναι απαραίτητο λόγω πιθανών κινδύνων διαφθοράς, όσον αφορά τρέχοντα ή δυνητικά περιστατικά ή στο πλαίσιο της επακόλουθης διαχείρισης τέτοιων υποθέσεων, δικαιούται επίσης να εκδίδει οδηγίες προς τους υπαλλήλους και τα διευθυντικά στελέχη και να συλλέγει όλες τις πληροφορίες που πιστεύει ότι είναι χρήσιμες για την αξιολόγηση, τον έλεγχο ή τον χειρισμό των κινδύνων διαφθοράς σε σχέση με τη Megatron GmbH.

9.2 Ο διευθύνων σύμβουλος ή, για λογαριασμό του, ο υπεύθυνος συμμόρφωσης πρέπει να διασφαλίζει ότι
οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται τακτικά σχετικά με την ποινική ευθύνη της διαφθοράς, τους κινδύνους διαφθοράς, τις υποχρεώσεις τους βάσει της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής και τα μέτρα για την πρόληψη της διαφθοράς.

 

10 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης προς την οδηγία

Η παραβίαση των διατάξεων αυτής της πολιτικής από έναν επιχειρηματικό εταίρο μπορεί να οδηγήσει στον άμεσο τερματισμό όλων των επιχειρηματικών σχέσεων. Η Megatron GmbH διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση.

Η παραβίαση των απαιτήσεων αυτής της κατευθυντήριας γραμμής από υπάλληλο ή διευθύνοντα σύμβουλο ή άλλο εκτελεστικό υπάλληλο της Megatron GmbH θα έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη μέτρων βάσει του εργατικού δικαίου μέχρι και την έκτακτη λήξη της σχέσης εργασίας χωρίς προειδοποίηση. Και εδώ, η Megatron GmbH διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση

 

2 Για λόγους καλύτερης αναγνωσιμότητας, χρησιμοποιούνται μόνο αρσενικοί όροι στα ακόλουθα. Αυτό αναφέρεται πάντα σε αρσενικά, θηλυκά και διαφορετικά άτομα.

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux