Korrupcióellenes politika

1 A politika célja

A Megatron GmbH hírneve azon a bizalmon alapul, amelyet az ügyfelek, az üzleti partnerek, a hatóságok, a média, a közvélemény, a részvényesek és az alkalmazottak tanúsítanak a becsületességünk és a jogkövető magatartásunk iránt. ²Az üzleti tevékenységünkkel kapcsolatos korrupció bármely formája súlyos következményekkel járhat. Ezek a jelentős hírnévkárosodás mellett büntetőjogi szankciókat, a Megatron GmbH, az érintett alkalmazottak és felelős vezetők elleni súlyos pénzbírságokat, a hatósági engedélyek visszavonását, a szerződések odaítéléséből vagy a beszállítói listákról való kizárást, valamint a korrupciós magatartásból származó további bevételek elszipkázását foglalhatják magukban.

A jelen szabályzat célja a Megatron GmbH üzleti tevékenységével kapcsolatos korrupció megelőzése. A cél a korrupció minden formájától való tartózkodás, az ellene való fellépés és minden szükséges intézkedés megtétele a Megatron GmbH üzleti tevékenységével kapcsolatos korrupció megelőzése érdekében. Ez magában foglal minden olyan cselekményt is, amely más személyek számára a korrupció benyomását keltheti.

A Megatron gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzat betartása miatt senkit ne szüntessenek meg, ne helyezzenek át alacsonyabb beosztásba, ne függesszenek fel, ne fenyegessenek meg, ne zaklassanak vagy ne diszkrimináljanak semmilyen módon, még akkor sem, ha a betartás üzletvesztéssel vagy más, az üzletet károsító következményekkel jár.

Inkább arra bátorítjuk, hogy a jelen irányelvek bármely azonosított vagy feltételezett megsértését jelentse a következőknek
info@megatron-ps.de, saját neved megadásával vagy névtelen bejelentő dobozunkon keresztül. A jóhiszeműen bejelentő személlyel szemben semmiféle szankció nem alkalmazható.

 

2 Alkalmazási terület

Ez a korrupcióellenes politika a Megatron GmbH-ra vonatkozik. Ezt minden alkalmazottnak, ügyvezető igazgatónak, egyéb vezetőnek, szabadúszónak és üzleti partnereink (ügyfelek, beszállítók, gyártók, együttműködő partnerek, szolgáltatók stb.) alkalmazottainak be kell tartaniuk.

 

3 Korrupcióellenes jogi szabályok

3.1. Korrupciónak minősül a jelenlegi vagy jövőbeli üzleti partnerek alkalmazottai vagy megbízottai, köztisztviselők vagy velük egyenértékű személyek (köztisztviselők) számára előnyök közvetlen vagy közvetett nyújtása, követelése, ösztönzése, elfogadása és ígérete indokolatlan üzleti előnyök megszerzése céljából, vagy annak érdekében, hogy a döntéshozót szakmai kötelességei megszegésére ösztönözze.

Példák az indokolatlan üzleti előnyökre:

A szerződés odaítélése a magasabb ár vagy a rosszabb minőség ellenére,
a versenytársakkal azonos feltételek mellett előnyben részesítik, vagy
kedvezményes elbánás az ellátás tekintetében (feltételek, határidők, mennyiségek).

 

A szerződéses partnerrel hivatalosan megállapodott és dokumentált feltételekhez kötött előnyök, mint például az árengedmények és a kedvezmények, nem minősülnek tiltott előnynek.
Általános szabályként a korrupcióért való büntetőjogi felelősségre vonás nem követeli meg, hogy a tiltott előnyöket ténylegesen nyújtották vagy kapták. Sokkal inkább az előnyök tiltott célú felajánlása vagy ígérete, illetve kérése vagy követelése már büntetendő.

3.2 Világszerte különböző korrupcióellenes jogi szabályozások léteznek. A Megatron GmbH ezeket tekinti minimális szabványnak az adott alkalmazási területen. Az ennél messzebbre mutató belső iránymutatások, mint például a jelen szabályzatban foglaltak, mindig elsőbbséget élveznek.

Németországban a korrupcióellenes szabályok például a következőkben találhatók meg

§ 299 StGB (vesztegetés és megvesztegethetőség az üzleti kapcsolatokban)
§ StGB 331. § (előny elfogadása köztisztviselők által),
§ StGB 332. § (köztisztviselők megvesztegethetősége),
StGB 333. § (előnyök nyújtása köztisztviselőknek),
StGB 334. § (köztisztviselők megvesztegetése),
StGB 261. § (pénzmosás)
§ 266 StGB (bizalomvesztés)

 

Ezen kívül a pénzmosásról szóló törvény, az adótörvénykönyv és a megfelelő számlák adóügyi követelményei a vállalati átvilágításra vonatkozó szabályozást tartalmaznak.

A Megatron GmbH számára is fontosak és ezért megfigyelendőek a következők:

az Egyesült Államok 1977. évi külföldi korrupciós gyakorlatról szóló törvénye (FCPA) – mivel az amerikai felfogás szerint az USA joghatósága nem korlátozódik az USA területére, ha olyan ügyletekről van szó, amelyek az USA versenyérdekeit érintik, az USA dollárját használják tranzakciós pénznemként, amerikai állampolgárok vagy állandó amerikai tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek részvételével zajlanak, vagy más módon kapcsolódnak az USA-hoz, például amerikai befektetők részvénytulajdonaival.
az Egyesült Királyság 2010. évi vesztegetési törvénye – ha egy német vállalat az Egyesült Királyságban folytat üzleti tevékenységet, akkor az Egyesült Királysághoz fűződő “szoros kapcsolatai” miatt büntetőeljárás alá vonható a külföldi vesztegetésért való felelősség miatt, még akkor is, ha a bűncselekmény tényleges elkövetési helye nem az Egyesült Királyságban van, vagy ha a német vállalatnak vagy annak alkalmazottainak egyetlen egyesült királyságbeli szervezete sem vett részt a vesztegetésben.

 

4.1 A rendezvényekre és üzleti étkezésekre vonatkozó elvek

Az üzleti partnerek vagy a Megatron GmbH által szervezett rendezvények vagy üzleti étkezések esetében alapvetően a következők érvényesek:

A szervezőnek a rendezvényen vagy az üzleti vacsorán magának kell képviseltetnie magát, a tartalmi témák vagy egy képviselő jelenléte révén.
Meghívókat csak üzleti címekre lehet küldeni, magáncímekre soha.
Családtagok nem kaphatnak meghívást
Az üzleti partnerrel jelenleg nem folyhat konkrét tárgyalás, az üzleti partner pályázatán jelenleg nem lehet részt venni.
Legfeljebb egy kis kísérőprogramnak kell lennie, amely túlmutat az informatikai témák kommunikációján; a puszta “szórakoztató rendezvényeket” kerülni kell.
A 100,00 € (ÁFÁ-val együtt) értékhatár rendezvényenként vagy üzleti étkezésenként nem léphető túl.
A meghívó fél a rendezvény tényleges költségeit (helyiségek, étkezés) meghaladó utazási és szállásköltségeket nem viselheti.
A rendezvényen vagy az üzleti vacsorán nem oszthatók ki a csekély értékű promóciós tárgyakat meghaladó ajándékok.

 

4.2 Ajándékok a magánszektorból származó alkalmazottaknak vagy üzleti partnereknek

A Megatron GmbH alkalmazottai számára üzleti partnerek vagy a magánszektorból származó üzleti partnerek által adott ajándékok adása megengedett, ha az érték nem éri el a 40,00 (ÁFÁ-val együtt). Az ajándékokat mindig az üzleti címre kell küldeni, és nem lehet készpénz vagy utalvány formájában.

 

4.3 A köztisztviselőknek adott ajándékokra vonatkozó különleges szabályok

A köztisztviselők és a velük egyenrangú személyek esetében a hivatali feladatok teljesítéséért kapott olyan előny, amely a hivatali szabályzat szerint nem megengedett, büntetendő lehet, még akkor is, ha nem jogosulatlan előnyökhöz jutnak, vagy ha a tisztviselőt nem késztetik hivatali kötelezettségeinek megszegésére. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a köztisztviselőt a jogtalan előny csak arra ösztönzi, hogy hivatali feladatait megfelelően ellássa, ahogyan ez az úgynevezett könnyítések esetében történik. A köztisztviselőkkel egyenértékűnek minősülnek azok a személyek, akik valamely hatóság vagy más szerv nevében közigazgatási feladatokat látnak el, vagy akiket hivatalosan köteleztek a törvény betartására (pl. könyvvizsgáló mérnökök, önkormányzati vagy állami közmű-, egészségügyi vagy infrastrukturális vállalatok vezető beosztású alkalmazottai, takarékpénztárak vagy állami bankok vezető beosztású alkalmazottai).

A köztisztviselőkkel egyenértékűnek kell tekinteni azokat a személyeket, akik valamely hatóság vagy más szerv nevében közigazgatási feladatokat látnak el, vagy akiket hivatalosan köteleztek a törvény betartására (pl. könyvvizsgáló mérnökök, önkormányzati vagy állami közmű-, egészségügyi vagy infrastrukturális vállalatok vezető beosztású alkalmazottai, takarékpénztárak vagy Landesbankok vezető beosztású alkalmazottai).

 

5 Kapcsolódó előkészület és megtévesztés

A korrupciós cselekményeket általában burkolt módon, a vállalaton belüli megfelelő pénzügyi ellenőrzés alá nem tartozó pénzeszközökből (úgynevezett “fekete számlák”) hajtják végre, és úgy, hogy a külvilág számára a legális üzleti tevékenység látszatát fenntartják. A korrupció ezért gyakran más bűncselekményekkel is társul, mint például adócsalás (fiktív számlák üzleti költségként), sikkasztás (csúszópénzek létrehozása vagy eltűrése), csalás (fiktív számlák), pénzmosás (fiktív címekre, fedőcégekre vagy fiktív számlákra történő kifizetések) vagy üzleti titkok elárulása (privilegizált információk ajánlattételi helyzetekben).

Az ezen irányelv által tiltott magatartások és az ezen irányelvben előírt, a korrupció megelőzésére vonatkozó kellő gondossággal kapcsolatos követelmények ezért nem csak az előny nyújtására vagy követelésére irányuló közvetlen cselekményekre terjednek ki, hanem az előkészítés és megtévesztés kapcsolódó cselekményeire is a könyvelés, a számlavezetés, az árrésszámítás, a beszerzés, az ajánlatok vagy pályázatok előkészítése, illetve a szerződés- vagy projekttervezés során.

 

6 Jótékonysági hozzájárulások, szponzorálás

A korrupció célpontjának nem kell közvetlenül magának részesülnie a juttatásban. Az olyan előnyök, amelyek harmadik félhez jutnak, de a célszemély számára fontosak, szintén büntethetők. Ilyen például a célszemély elképzeléseinek megfelelő adományozás egy sportklubnak, jótékonysági szervezetnek vagy kulturális intézménynek, valamint a családtagoknak vagy családtagok javára történő juttatások.

Ezért a Megatron GmbH-nál a következők érvényesek: A Megatron GmbH ügyvezetője egyedül dönt a jótékonysági célú adományokról és a szponzorálásról. Ez mindkét irányba érvényes, azaz a Megatron GmbH által tett adományokra és szponzorálásra, valamint a Megatron GmbH nevében egy üzleti partner által tett adományokra és szponzorálásra.

 

7 Szállítók és tanácsadók

A szállítók és tanácsadók kiválasztása mindig a következő szempontok alapos mérlegelése után történik:

Javasolta-e az ügyfél a leendő üzleti partner bevonását a tervezett üzleti tevékenység támogatására, és ragaszkodik-e hozzá?
Világosan és átfogóan meghatározott-e a fizetendő szolgáltatás?
Képes-e a leendő üzleti partner a kívánt szolgáltatás nyújtására?
A javasolt díjazás összhangban van-e a piaccal?
Kizárólag teljesítményalapú díjazás jár-e?
Rendelkezésre áll-e a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges valamennyi nyilvántartásba vétel, engedély vagy licenc?
A leendő üzleti partner székhelye vagy tevékenysége szerinti ország a korrupció szempontjából kiemelt kockázatú országban van-e? https://www.transparency.de/cpi/
Közhivatalnokok vagy velük szoros kapcsolatban álló személyek valószínűleg érintettek a tervezett ügyletekben?
– A vezetőség, a tulajdonosok vagy a vezető alkalmazottak részt vesznek-e a leendő üzleti partnerben?
részt vesz?
A leendő üzleti partner (beleértve a vezetőséget, a tulajdonost vagy a székhely szerinti országot) szerepel-e szankciós, terrorizmus elleni és/vagy embargólistákon?
Elfogadta-e a leendő üzleti partner a magatartási kódexet, vagy rendelkezik saját kódexszel,
vagy pedig saját, egyenértékű megfelelési szabályokkal rendelkezik, amelyeket a Megatron GmbH által történő felülvizsgálathoz hozzájárul?

 

8 Könyvelés

A korrupció megelőzésének fontos előfeltétele egy olyan számviteli rendszer, amely pontosan nyilvántartja a vállalat által teljesített és kapott összes kifizetést.
a vállalat által teljesített és kapott kifizetések, hogy azokat a kiadási vagy bevételi számlákhoz lehessen rendelni.
számlák, hogy azokat a kiadási vagy bevételi számlákhoz lehessen rendelni.

Ugyanilyen fontos a szállítói kötelezettségek kezelésének rendszere is

csak olyan hitelezőknek történő kifizetéseket engedélyez, amelyeket megfelelően rögzítettek a törzsadatokban, és a különösen kockázatos kifizetéseket, mint például az off-shore központokban működő postai társaságoknak vagy harmadik országban lévő bankszámlákra történő kifizetéseket, felülvizsgálatra veszi fel; és
biztosítja, hogy csak olyan számlákat fizessenek ki, amelyek megfelelnek az adózás átláthatóságára vonatkozó követelményeknek, különösen
a számla kibocsátójának és címzettjének teljes neve és címe,
dátum, folyamatos számlaszám
a szállított áruk vagy szolgáltatások mennyiségének és típusának konkrét leírása (harmadik felek számára érthető leírás: az olyan általános kifejezések, mint “szolgáltatások”, “tanácsadás” túlságosan homályosak),
a szállítási idő vagy időszak;
átutalási megbízások esetében: hivatkozás a számlára a számlázó fél, a számla száma, a számla célja és a kedvezményezett adatainak feltüntetésével.

A könyvelés, a kötelezettségek kezelése és a fizetési műveletek védelme a jogosulatlan befolyásolás ellen a feladatok egyértelmű elosztása alapján, a funkciók szétválasztása, a kettős ellenőrzés elve és a jelszófegyelem segítségével történik.

 

9 Felelősség, képzés

9.1 A rájuk ruházott feladatok keretében minden vezetőnek elsődleges feladata, hogy “első védelmi vonalként” megelőzze a korrupciós tevékenységeket, nyomon kövesse az esetleges korrupcióra utaló jeleket, azokat haladéktalanul jelentse a megfelelőségi tisztviselőnek, és legjobb tudása szerint biztosítsa, hogy a korrupció feltételeinek megelőzése érdekében eljárásokat kövessenek vagy vezessenek be.

A megfelelőségi tisztviselő szakmai ismeretekkel, szabványalkotással, tanácsadással, képzéssel és esetkezelési tevékenységgel támogatja, tanácsokkal látja el és felügyeli a munkatársakat e felelősségük teljesítésében. Amennyiben véleménye szerint a lehetséges korrupciós kockázatok miatt, a tényleges vagy potenciális incidensek tekintetében, vagy az ilyen esetek utókezelésének részeként szükséges, jogosult utasításokat adni a munkavállalóknak és a vezetőknek, valamint összegyűjteni minden olyan információt, amely véleménye szerint hasznos a Megatron GmbH-val kapcsolatos korrupciós kockázatok értékelése, ellenőrzése vagy kezelése szempontjából.

9.2 Az ügyvezető igazgató vagy az ő nevében a megfelelési tisztviselő biztosítja, hogy
a munkatársak rendszeresen képzést kapnak a korrupció bűncselekményi jellegéről, a korrupciós kockázatokról, az e politika szerinti kötelezettségeikről és a korrupciómegelőzési intézkedésekről.

 

10 A szabályzat be nem tartásának következményei

Ha egy üzleti partner nem tartja be ezt a politikát, az az üzleti kapcsolatok azonnali megszüntetését vonhatja maga után. A Megatron GmbH fenntartja magának a jogot a kártérítési igények érvényesítésére.

A Megatron GmbH munkavállalója, ügyvezetője vagy más vezető beosztású alkalmazottja által a jelen irányelvek követelményeinek megszegése munkajogi intézkedéseket von maga után, beleértve a munkaviszony indoklással történő felmondását is. A Megatron GmbH ebben az esetben is fenntartja a kártérítési igény érvényesítésének jogát.

 

2 A jobb olvashatóság érdekében a következőkben csak férfi megjelöléseket használunk; ez mindig férfi, női és különböző személyekre vonatkozik.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux