Általános feltételek a képzésre vonatkozóan

§ 1 Általános

A Megatron Professional IT-Services GmbH minden, a képzési rendezvények keretében nyújtott szolgáltatása a jelen Általános Szerződési Feltételek a képzésekre vonatkozóan című dokumentumon alapul. A megrendelés leadásával vagy a regisztrációval elfogadja ezeket az Általános Szerződési Feltételeket.

A szerződés és egyéb megállapodások módosításait és kiegészítéseit írásban kell megtenni. Minőségi garanciát csak akkor vállalunk, ha azt kifejezetten ilyen formában jelöljük meg.

 

§ 2 Felelősség

Minden képzést a lehető legnagyobb gondossággal készítenek elő és bonyolítanak le. Egy figyelmes résztvevő elérheti a képzési célokat. A képzés sikere nem garantált.

A Megatron Professional IT-Services GmbH nem vállal garanciát a bemutatott programok, feldolgozási lépések vagy azok részeinek működésére. A Megatron Professional IT-Services GmbH különösen nem vállal felelősséget a későbbi használatból eredő esetleges következményes károkért, mint például a teljesítménykiesés, licenckötelezettségek vagy elmaradt haszon.

A Megatron Professional IT-Services GmbH a felelősség jogalapjától függetlenül csak olyan mértékben felel a károkért, amennyiben a Megatron Professional IT-Services GmbH, annak törvényes képviselői vagy közreműködői bizonyíthatóan szándékosan vagy súlyosan gondatlanul jártak el.

Gondatlanság esetén a Toolmaker, törvényes képviselői vagy megbízottjai felelőssége a lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése esetén az ilyen típusú szerződésekre jellemző előre látható kárra korlátozódik, kivéve, ha a kár az élet, a test vagy az egészség sérüléséből vagy a termékfelelősségről szóló törvény alapján következik be.

Ellenkező esetben a gondatlanságból eredő felelősség kizárt.

Mind a szerződéses, mind a szerződésen kívüli felelősség esetében minden kártérítési igény a követelés keletkezésétől és a követelés alapjának megismerésétől számított egy éven belül elévül, kivéve a szándékosság, a súlyos gondatlanság, a termékfelelősségről szóló törvény vagy a személyi sérülés esetét.

 

§ 3 Szerzői és tulajdonjogok

A rendezvények keretében kiosztott képzési dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, és a Megatron Professional IT-Services GmbH és az adott előadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem – még részben sem – reprodukálhatók, különösen nem elektronikus rendszerek segítségével, nem tehetőek hozzáférhetővé letöltés/másolás céljából, és nem használhatók fel kereskedelmi célokra.

A Megatron Professional IT-Services GmbH nem garantálja, hogy a képzésben említett és használt termékek, eljárások vagy egyéb elnevezések mentesek harmadik felek szellemi tulajdonjogaitól.

 

§ 4 Adatvédelem

Megjegyzés a BDSG 33. §-ának megfelelően: Az Ügyfél köteles minden általa regisztrált résztvevőt tájékoztatni arról, hogy személyes adatait az üzleti kapcsolat keretében tárolni fogják, és az ilyen tároláshoz való hozzájárulását beszerezni.

 

§ 5 Egyéb

A feltüntetett árak nem tartalmazzák a törvényes hozzáadottérték-adót.

Kizárólag a német jog alkalmazandó. A szerződéses jogviszonyból eredő jogviták kizárólagos illetékessége a Megatron Professional IT-Services GmbH illetékes bírósága.

 

§ 6 Elválaszthatósági záradék

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy a szerződés megkötése után válik érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná, a fennmaradó rész vagy a fennmaradó rendelkezések érvényességét ez nem érinti. Az érvénytelen rendelkezések helyébe olyan feltételek lépnek, amelyek a szerződés célját a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik a szerződés kiegészítő értelmezése útján.

 

A nyílt képzések feltételei

§ 1 Foglalás

Az ügyfél vagy az ügyfél résztvevője által írásban vagy elektronikus úton (interneten keresztül) tett foglalás az ügyfél számára kötelező érvényű. A lefoglalt képzésen való részvételre való jogosultság azonban csak akkor keletkezik, ha a Megatron Professional IT-Services GmbH írásban vagy e-mailben visszaigazolja a részvételt, feltüntetve a tanfolyamot, beleértve az időpontot és a résztvevő(k) nevét. Ha az ügyfél nem kap visszaigazolást a foglalásról, nem feltételezheti, hogy a foglalás rendben van.

 

§ 2 Követelések a Megatron Professional IT-Services GmbH-val szemben

A nyitott képzésekről szóló számlák legkésőbb 7 nappal a képzés kezdete előtt esedékesek. Ha a Megatron Professional IT-Services GmbH a képzés előtti munkanapon nem kapja meg a fizetést, a Megatron Professional IT-Services GmbH kizárhatja a regisztrált résztvevőt a képzésből.

§ 3 Lemondás a résztvevők részéről

A résztvevő a tanfolyam kezdete előtt 15 nappal indoklás nélkül és lemondási költségek nélkül lemondhatja a foglalását. A lemondást írásban kell bejelenteni. A Megatron Professional IT-Services GmbH általi kézhezvétel dátuma a mérvadó. A kezdési időpont előtt 14 nappal vagy annál rövidebb idővel történő lemondás esetén a lefoglalt képzés 50%-a kerül felszámításra. Ha a részvétel elmaradását váratlanul bekövetkezett súlyos egészségkárosodás okozza, és a résztvevő erről orvosi igazolást nyújt be, a résztvevő egy éven belül újbóli költségtérítés nélkül elvégezheti a képzést, vagy átviheti a foglalását egy kollégájára.

 

§ 4 Lemondások a Megatron Professional IT-Services GmbH részéről

A Megatron Professional IT-Services GmbH a tréner hirtelen betegsége, a jelentkezők elégtelen száma vagy ésszerűtlen események (vis maior) esetén a Megatron Professional IT-Services GmbH jogosult a képzést a kezdés időpontjáig a határidők betartása nélkül lemondani. Ebben az esetben a Megatron Professional IT-Services GmbH vállalja, hogy az ok megszűnését követően pótolja a tanfolyamot. Az első utazás igazolt költségei a bizonylatok bemutatása ellenében kerülnek visszatérítésre; ha az utazás gépkocsival történik, kilométerenként 0,30 € kerül visszatérítésre; ha több résztvevő utazik egy gépkocsival, az összeg csak egyszer esedékes. További követelések nem érvényesíthetők.

 

A házon belüli képzések feltételei (egyéni képzés az ügyfelek számára)

§ 1 Ajánlatok a Megatron Professional IT-Services GmbH-tól

Egyedi ajánlataink csak az ajánlaton feltüntetett időpontig kötelező érvényűek, és az ügyfél ezen időszak alatt bármikor írásban elfogadhatja azokat.

 

§ 2 Lemondások és időpont módosítások

A Megatron Professional IT-Services GmbH fenntartja a jogot, hogy fontos okokból (pl. az előadó betegség miatti rövid távú távolléte) lemondja az időpontokat; ebben az esetben azonban a Megatron Professional IT-Services GmbH vállalja, hogy az ok megszűnése után az ügyféllel egyeztetve pótolja az intézkedést.

 

§ 3 Lemondás/visszalépés/felmondás az ügyfél részéről

A lemondást írásban kell bejelenteni. Az ügyfél a tanfolyam kezdete előtt 60 nappal indoklás nélkül és lemondási költségek nélkül lemondhatja a foglalását. A tanfolyam kezdete előtt 30 nappal történő lemondás esetén a tanfolyam előkészítésének költségeit, valamint a lefoglalt részvételi díj 25%-át kell megfizetni. A tanfolyam kezdete előtt 15 nappal történő lemondás esetén a tanfolyam előkészítésének költségei és a lefoglalt részvételi díj 50%-a fizetendő. A tanfolyam kezdete előtt kevesebb mint 15 nappal történő lemondás esetén a tanfolyam előkészítésének költségeit, valamint a lefoglalt részvételi díj 75%-át kell megfizetni.

 

§ 4 Képzési dokumentumok a résztvevők számára

Az Ügyfél legkésőbb két héttel a tanfolyam kezdete előtt tájékoztatja a Megatron Professional IT-Services GmbH-t a résztvevők nevéről. A megfelelő mennyiségű dokumentáció a képzés során kerül kiosztásra. Ezeket a dokumentumokat a megállapított díjazás tartalmazza, hacsak szerződésben másként nem állapodtak meg.

 

§ 5 Együttműködési kötelezettség

A Megatron Professional IT-Services GmbH vagy az oktató teljes körű támogatást kap az Ügyféltől a tanfolyam előkészítéséhez és végrehajtásához az optimális siker elérése érdekében szükséges valamennyi egyeztetett és szükséges intézkedésben.

A képzési eseményhez szükséges helyiségeket és technikai felszerelést (Projektor, képernyő, hálózat, jelszavak) az Ügyfél biztosítja saját költségén, hacsak szerződésben másként nem állapodtak meg.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux